Zápis ze druhé schůze Studentského parlamentu

Dnes se opět sešla rada Studentského parlamentu v prostorách studovny. Zástupci tříd jednali o novelizaci stanov parlamentu, školní WiFi síti, i nepořádku se žvýkačkami, které někteří nezbedníci lepí na spodní části desek lavic, či židlí. Zasedání trvalo bezmála hodinu a půl.
Fotografie ke článku: Zápis ze druhé schůze Studentského parlamentu
Studentský parlament. Zástupci tříd se sešli tradičně ve studovně, schůze trvala bezmála hodinu a půl.
Autor: ilustrační - NŠ/ Lukáš Vejmelka

PROGRAM SCHŮZE:

 • Zahájení schůze
 • Předložení návrhu novelizace stanov Studentského parlamentu (Vejmelka)
 • Dodatek k současnému stavu WiFi (Novotný, Gallová)
 • Prezentace úsporných opatření s cílem snížit energetickou náročnost školy (Kroupa)
 • Představení konceptu elektronické schránky důvěry (Kopečný)
 • Rafičkové hodiny ve třídách (Jacobs)
 • Diskuse o způsobech distribuce periodika "Naše škola: Gymnázium Telč" (Kroupa)
 • Závěr

 

Schůzi zahájil předseda Studentského parlamentu Petr Kroupa ve 14.30 hodin. Zapisovatelem Kroupa ustanovil Leoše Tejkla, kontrolou zápisu pověřil Lukáše Vejmelku a Františka Peterku. Přivítal přítomné zástupce tříd, studenty a vyučující. Nebyl přítomen omluvený zástupce sexty - Jiří Janek a omluvená zástupkyně třídy 4.A - Josefína Žampová, zástupci obou výše zmíněných členů se na schůzi nedostavili, čímž porušili stanovy Studentského parlamentu. Kroupa uvedl, že Studentský parlament je dle stanov usnášení schopný, jednání bylo řádně svoláno a zveřejněno. K zápisu z minulé schůze nebyly vzneseny žádné připomínky. Z řad zaměstnanců školy byl přítomen ředitel školy Stanislav Máca, zástupci Bohumír Krejčí, Luboš Stejskal a učitel Radek Kopečný. Z řad studentů Jakub Novotný a Otakar Dvořák.

 

Kroupa předal slovo řediteli školy Mácovi, informoval, že každá třída by měla prodat alespoň jednu čtyřbarevnou propisku pro charitativní účely, podrobnosti budou upřesněny přes zástupce třídy. Zájem rodičů o známky na internetu by byl do budoucna v případě potřeby podpořen i ze strany ředitelství školy. Dojde k vytvoření ankety, jestli si to studenti a jejich rodiče přejí. Kroupa uvedl, že anketu zajistí školní časopis. Máca dále pokračoval s tím, že základní školy prý bojují proti odchodu jejich žáků na víceletá gymnázia, bude třeba se soustředit na přípravu Dne otevřených dveří. Redakce školního časopisu připraví speciální minivydání časopisu. Kroupa sdělil, že k další schůzi dojde ještě před Dnem otevřených dveří, tedy před 8. prosincem 2011.

 

Kroupa upozornil na mailovou komunikaci v rámci parlamentu, je třeba odpovídat včasně

 

BODY ZAŘAZENÉ V PROGRAMU SCHŮZE:

 1. Novelizace stanov parlamentu - prezentoval ji Lukáš Vejmelka. Přednestavil změny, příště se bude Studentský parlament zabývat přesným zněním. V hlasování bylo 13 zástupců pro novelizaci stanov ve smyslu prezentovaných změn, 0 proti změně a 2 se zdrželi hlasování. Byl tedy odhlasován další postup, k řešení dojde na následující schůzi Studentského parlamentu.
 2. Dodatek k WiFi - prezentoval jej Jakub Novotný a Veronika Gallová. Požadavek WiFi připojení v malé šatně Veroniky Gallové byl po obecné diskusi zamítnut, důvodem byly argumenty spojené s dostatnečným spojením prostoru školy a další finanční náročností. Máca a Krejčí informovali, že časem možná škola rozšíří WiFi připojení na přístavbu. Poděkování studentů za školní WiFi síť vyjádřil Jakub Novotný. Řešil separaci WiFi od samotné vnitřní sítě školy, řešení pravděpodobně proběhne podle pana Krejčího do budoucna. Důvodem řešení je nemožnost přístupu do adresářové struktury síťových disků. Důvodem separaci sítě je bezpečnostní otázka.
 3. Prezentaci úsporných opatření s cílem snížit energetickou náročnost školy představil Petr Kroupa. Zmínil problém otevřených oken, rozsvícenných světel a zapnutého topení, pokud ve třídě neprobíhá výuka. Apeloval na samotné studenty, ráno před vyučováním se mají podle školního řádu shromažďovat v učebně biologie nebo ve studovně. Pan Krejčí zmínil, že i přes připojení přístavby si škola zachovala původní energetickou náročnost, což je podle jeho slov pozitivní. Schůzi po projednání tohoto bodu opustil ředitel Stanislav Máca, zástupce ředitele Bohumír Krejčí a zástupce oktávy - Lukáš Vejmelka. Kroupa sdělil, že Studentský parlament je dle stanov usnášení schopný, přítomno je 14 ze 17 právoplatně zvolených členů.
 4. Následovalo představení elektronické schránky důvěry panem Kopečným. Cílem je zamezení šikany, domácího násilí, požívání alkoholu a jiných návykových látek. Mínil, že z jistých důvodu se někteří studenti bojí za kantory přijít, proto má být zřízena virtuální schránka důvěry s odkazem na krajské webové stránky důvěry s odkazy, co dělat v různých modelových situacích. Nyní dojde k prezentaci tohoto záměru ve třídách prostřednictvím jejich zástupců, zdali je o tuto službu zájem. Na příští schůzi Studentského parlamentu proběhne hlasování o případném zřízení.
 5. Záměr rafičkových hodin ve třídách představil David Jacobs. Předně se k nim odmítavě vyjádřil předseda parlamentu Kroupa, poté i David Jacobs. Při hlasování o rafičkových hodinách bylo 0 zástupců pro jejich zavedení, 7 zástupců proti a 8 se zdrželo hlasování v této věci. Zavedení rafičkových hodin tedy Studentským parlamentem neprošlo.
 6. Posledním plánovaným bodem byla diskuze o způsobech distribuce periodika "Naše škola" od Petra Kroupy. Některé třídy mají problém s jeho distribucí přes třídnici. Veronika Gallová zmínila návrh, že se budou o časopis a jeho přečtení budou starat třídní učitelé. Tento návrh byl při diskusi zamítnut. Následně Kroupa navrhl spolu s distribucí tištěné verze časopisu i PDF vydání pro každého prostřednictvím zástupců třídy. Tento způsob byl zástupci tříd přijat. Veronika Gallová představila návrh na změnu názvu časopisu, chtěla by přidat i slovo "SOŠ". Petr Kroupa argumentoval tím, že časopis je nezávislý, nikdo ze SOŠ s redakcí nespolupracuje a ani v ní nepůsobí. Dále prý změna není nyní možna z důvodu zavedeného názvu periodika a účasti v soutěžích. Podle pana Kopečného by mělo dojít ke spojení a změně názvu, mínil, že by to zlepšilo vztahy a jednotu studentů ve škole. Kroupa sdělil, že ke změně dojde pouze pokud si to redakce časopisu odhlasuje. Následovala zcestná diskuze pana Stejskala, Kopečného a Davida Jacobse o slučování škol, zdravé konkurenci, rušení víceletých gymnázií, kterou Kroupa ukončil. Pan Kopečný pochválil především internetové zpravodajství na adrese www.naseskola.somt.cz a pan Stejskal dodal, že se mu líbí profesionální grafika studentského periodika. Schůzi po projednání tohoto bodu opustila zástupkyně primy - Monika Častová. Kroupa sdělil, že Studentský parlament je dle stanov usnášení schopný. Přítomno je 12 ze 17 právoplatně zvolených členů.

 

BODY ZAŘAZENÉ NAD RÁMEC PROGRAMU SCHŮZE:

 1. Úklid žvýkaček v učebně fyziky představil František Peterka, zdůraznil, že pod jednou lavicí bylo nalepeno i 40 žvýkaček. Kroupa zmínil důležitost chování se slušně a podle morálních zásad. Následovalo hlasování o zabývání se úklidem žvýkaček, 15 zástupců bylo pro úklid kmenových tříd, 0 zástupců proti a 0 se zdrželo hlasování. V diskusi se navrhlo, že předseda třídy musí dohlédnout na očištění desek lavic a židlí, přebírá za to zodpovědnost. Úklid se musí uskutečnit nejpozději do konce listopadu. Zkontroluje to předseda parlamentu. Pokud vyčištění v kmenové třídě neproběhne do konce listopadu, bude situace řešena s třídním učitelem. Jako sankce hrozí čištění nekmenových tříd (IVT, O1, O2, O3,...). Hlasování o správě úklidu žvýkaček v kmenových třídách skončilo s tímto výsledkem: 11 zástupců hlasovalo pro dozor předsedy, 2 zástupci pro dozor zástupce parlamentu, 0 se zdrželo hlasování. Kroupa zdůraznil, že studenti se musejí chovat dle školního řádu, kde je zakázáno poškozování školního majetku, do kterého problém se žvýkačkami spadá.
 2. Tereza Janovská vznesla návrh na papírové utěrky na záchodech. V diskusi bylo vysvětleno, že jsou funkční bezdotykové fukary, které jsou hygieničtější. Zmíněna byla i finanční a organizační náročnost papírových utěrek. Pro umístění papírových utěrek na záchody hlasovalo 0 zástupců, proti zavedení se vyslovilo 7 studentů a 5 se zdrželo hlasování. Případné nefunkční fukary mohou řešit jednotlivci se školníkem.

 

 

Na závěr Kroupa zástupcům tříd připomenul nutnost včasných reakcí na e-maily. Další schůze Studentského parlamentu by měla podle jeho plánu proběhnout již první týden v prosinci tohoto roku. Předseda schůzi ukončil v 15.48 hodin, poděkoval za účast a popřál pěkný zbytek dne.

 

Zápis ve formátu PDF je volně ke stažení ZDE. K otevření potřebujete program Adobe Reader.

 

Zapisovatel: Leoš Tejkl

Ověřovatelé: Lukáš Vejmelka, František Peterka

Předseda Studentského parlamentu: Petr Kroupa

 

V Telči, dne 15. listopadu 2011

4 komentáře k "Zápis ze druhé schůze Studentského parlamentu"

NickName (bez ověření) se projevil(a) dne 3 Prosinec, 2011 - 20:11:

Místo schůzování jste jako slavná rada mohli mít za celou dobu schůze odstraněno veškeré množství žvýkaček v učebně fyziky... Řešit nesmysly jako papírové utěrky na WC, či hodiny do tříd... myslím, že Vaše hra na ,,zastupitele,, je k smíchu.

ryman (bez ověření) se projevil(a) dne 3 Prosinec, 2011 - 21:20:

nicknejmku, vedení je vždycky potřeba, bez vedení by se to všechno zvrhlo ...

Jinak papírové utěrky byl hlas z třídy - studenta, jako seš ty. Pokud máš nějaké podněty věcí, který by tam měli řešit, tak jim je předej.

rolala (bez ověření) se projevil(a) dne 15 Listopad, 2011 - 22:32:

Pardon, ale řeší se úplné kraviny...

martin (bez ověření) se projevil(a) dne 15 Listopad, 2011 - 22:59:

Nemyslím si, právě tohle mi přišlo jako smysluplnná schůze, ne jako dřív, že se řešil furt ten bufet s bagetama a blbosti jako čistota na záchodech a tak. Konečně je to pro nás studenty přístupnější - jako třeba ta připravovaná novelizace řádu.

Chválím parlamentníci. A Naší školu taky chválím, vydali jste to rychle :-)

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.