Zápis ze třetí schůze Studentského parlamentu

Studentský parlament fungující při GOB a SOŠ v Telči se sešel k další schůzi. Zástupci tříd schválili novelizaci řádu parlamentu, odsouhlasili zřízení elektronické schránky důvěry a diskutovali nejen nad možností zřízení elektronické žákovské knížky.
Fotografie ke článku: Zápis ze třetí schůze Studentského parlamentu
Studentský parlament. Řešili žvýkačky i možnost tisku.
Autor: NŠ/ Petr Kroupa
Zápis ze schůze v pdf lze stáhnout zde.

A. Zahájení schůze SP 14:23

Přítomné členy SP a pozorovatele z řad zaměstnanců uvítal předseda Petr Kroupa.

Prezence:

 • František Peterka omluven, třídu zastupovala Klára Štumarová
 • Tereza Janovská omluvena, třídu zastupovala Iveta Dudáková
 • Veronika Gallová se nedostavila, zástupce nebyl přítomen
 • Pozorovatelé z řad zaměstnanců školy: Stanislav Máca, Bohumír Krejčí, Radek Kopečný, Luboš Stejskal

Poznámky: v 15:11 se omluvil a odešel S. Máca

Předseda upozornil, že SP je usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina řádně zvolených členů. Dále podotkl, že schůze byla svolána právoplatně, dle řádu SP.

Jako ověřovatel zápisu byl navržen Leoš Tejkl a Monika Častová. SP odhlasoval, aby se navržení stali ověřovateli zápisu (14 pro / 0 proti / 2 se zdrželi)

B. Seznámení s programem schůze

 1. Sestavení programu Dne otevřených dveří GOB a SOŠ Telč (S. Máca, P. Kroupa)
 2. Hlasování o zřízení elektronické schránky důvěry (R. Kopečný)
 3. Novelizace stanov Studentského parlamentu (L. Vejmelka)
 4. Název periodika "Naše škola: Gymnázium Telč" (P. Kroupa)

Předseda Kroupa dal členům SP prostor k vyslovení bodů, které by mohly být doplněny do programu schůze.

 • Klára Štumarová navrhla projednat možnost tisku ve škole z přenosných zařízení, SP zařazení do programu schůze odhlasoval (15 pro / 1 proti / 0 se zdrželo)
 • Petr Kroupa navrhl diskuzí nad výsledkem odstraňování žvýkaček z kmenových tříd, které bylo řešeno na minulé schůzi SP. SP zařazení do programu schůze odhlasoval (13 pro / 1 proti / 2 se zdrželi)
 • Lukáš Vejmelka navrhl pokračování diskuze o otázce zřízení elektronických žákovských knížek. SP zařazení do programu schůze odhlasoval (8 pro / 4 proti / 4 se zdrželi)

Předseda upozornil na zařazení následujících bodů do programu schůze:

 1. Možnost tisku ve škole z přenosných zařízení
 2. Výsledky a odezvy odstraňování žvýkaček z nábytku tříd
 3. Diskuze nad zřízením elektronických žákovských knížek

Pozorovatel z řad zaměstnanců školy S. Máca požádal o slovo, které mu předseda SP udělil.

S. Máca členy SP informoval o charitativní akci, kdy mají studenti možnost zakoupit čtyřbarevnou propisku v ceně 35,- a tím pomoci nemocným dětem. Posledních 28 propisek přijal Petr Kroupa, který se ujal další distribuce zájemcům. S. Máca dále požádal studenty o pomoc při předávání kapesních kalendářů s fotografií školy žákům základních škol. Ředitel přítomné seznámil s průběhem volby zástupců do školské rady, která se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2011. Zletilí studenti budou volit o velké přestávce v laboratoři biologie, seznam navržených kandidátů je na webových stránkách školy. Závěrem upozornil na situaci ohledně skříněk v šatnách. Vedení školy vzalo na vědomí nejedinečnosti některých klíčů a zámků a v současné době se problém snaží vyřešit. Varoval, že naše skříňka není trezor, neboť v principu nelze vloupání za pomoci vyrobených duplikátů či hokejky jako páčidla zabránit.

C. Řešení bodů programu jednání

1. Sestavení programu Dne otevřených dveří GOB a SOŠ Telč 14:42

S. Máca oznámil, že DOD na GOB a SOŠ Telč se uskuteční 15. prosince. Od 14:00 ve školní jídelně pro zájemce o osmileté studium, v 14:45 pak pro zájemce o čtyřleté studium. Program bude probíhat obdobně jako minulé roky s tím, že bude mít volnější průběh. Studenti, kteří by chtěli vést skupinky zájemců o studiu, nechť se hlásí ideálně po trojicích u zástupce Bohumíra Krejčího. Máca dále podotkl, že by se škola mohla prezentovat očima studentů, nikoli kantorů. Dle současných plánů se skupinky provedou laboratořemi, posilovnou, tělocvičnou a novou halou. Jakékoliv podněty ze strany studentů jsou vítány.

L. Vejmelka představil možnost prezentace gymnaziálního hyperlokálního zpravodaje „Naše škola. Gymnázium Telč". Uvedl, že by v jedné třídě mohli zástupci z redakce zpravodaje představit svou činnost. Podrobnosti o povaze prezentace ujedná s vedením školy.

P. Kroupa členům parlamentům předal dotazníky pro studenty školy. Získaná data budou statisticky zpracována. Kroupa přiznal, že redakce časopisu Naše škola s mimořádným číslem ke DOD na GOB a SOŠ počítá a mělo by se jej podařit vytisknout v týdnu před konáním akce.

2. Hlasování o zřízení elektronické schránky důvěry 14:51

Předseda členům SP připomenul projekt R. Kopečného o zřízení elektronické schránky důvěry, která byla projednávána na minulé schůzi SP. Členové studentského parlamentu předali podklady z dotazníků v jednotlivých třídách zapisovateli L. Vejmelkovi. Ten soubor zpracoval a seznámil parlament s informací, že 64% studentů je pro zřízení.

Parlament zřízení elektronické schránky důvěry schválil (14 pro, 1 proti, 1 se zdržel). L. Vejmelka podotknul, že zřízení by nemělo nikomu ublížit. Patronát nad dalšími postupy zřizování elektronické schránky převzal R. Kopečný.

3. Novelizace stanov Studentského parlamentu

L. Vejmelka přítomné seznámil s novelizací řádu SP. Postupně přednesl přidané a upravené články řádu, které následně okomentoval.

 • Přidání článků „Ustavující schůze SP" upřesňující průběh první schůze SP a pravidla volby předsedy a místopředsedy. Přidání bylo schváleno (16 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
 • Doplnění práv a povinností předsedy SP, především právo vyloučení veřejnosti z jednání SP. Doplnění článku „Předseda SP" bylo schváleno (15 pro / 0 proti / 1 se zdrželo)
 • Úprava práv a povinností v článku „Pozorovatel z řad zaměstnanců školy", týkajících se povinností na ustavující schůzi SP a povinnosti akceptovat ve výjimečných případech vyloučení z jednání SP. (16 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
 • Úprava článků „Jednání Studentského parlamentu" tak, aby zohledňoval možnost přidání akutních záležitostí do programu SP na začátku schůze, s hlasováním SP o zařazení bodu do programu jednání. (16 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
 • Úprava části článků „Hlasování SP" zohledňující možnost výjimečných schůzí. (16 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

4. Název periodika "Naše škola: Gymnázium Telč" 15:08

P. Kroupa navázal na diskuzi z minulé schůze o jméně místního periodika. Zdůraznil, že na posledních dvou schůzích redakční rady časopisu nebyl žádný student ze SOŠ, nevidí tedy důvod změny názvu. Dále přednesl výsledek hlasování redakční rady časopisu, jejichž výsledek hovoří o tom, že redakce si přeje ponechat stávající název periodika. L. Vejmelka podotkl, že nebude-li vyvíjen násilný tlak ze strany vedení, což neočekává, téže nevidí důvod ke změně názvu.

5. Možnost tisku ve škole z přenosných zařízení

Klára Štumarová přednesla požadavek na možnost tisku na školních tiskárnách. B. Krejčí oznámil, že tato činnost je akceptována. Pokud si student potřebuje vytisknout nějaký ten referát, může využít nasdílené tiskárny v učebně IVT.

6. Výsledky a odezvy odstraňování žvýkaček z nábytku tříd

P. Kroupa se seznámil s výsledkem odstraňování žvýkaček z lavic. Členové potvrdili očištění lavic s tím, že studenti tento úkol nepřijímali s nadšením. L. Vejmelka a J. Žampová sdělila, že se na čistých lavicích začínají znovu bílé ozdoby objevovat. SP diskutoval nad možností zamezení výskytu odložených žvýkaček a rozhodl se, že je potřeba se mezi sebou vzájemně hlídat, aby někdo na lavice žvýkačky omylem neumisťoval. P. Kroupa s nadsázkou upozornil, že si nepřeje, aby byly žvýkačky strhávány, neboť si je pod lavicí studenti ukládají na horší časy.

7. Diskuze nad zřízením elektronických žákovských knížek

L. Vejmelka uvedl téma představením problematiky elektronických žákovských knížek, především její náročnost co se týče vkládání dat ze strany učitelů a upozornil na neefektivnost pro předměty se specifickým počtem známek. Dále uvedl dobře fungující zveřejňování známek maturitního matematického semináře a uvedl, proč to zde funguje a má to význam. Vejmelka vyslovil názor, že jestli rodiče nemají čas na rozhovor s dětmi o škole, nebo si navzájem nevěří, je problém jinde a nastolením systému elektronických žákovských knížek tuto vztahovou strž ještě prohloubíme. Diskusi ukončil Kroupa s odkazem na výsledky dotazníků, které proběhnou ve třídách a musí být odevzdány do čtvrtka 8.12. 2011.

D. Ukončení zasedání SP

Schůzi ukončil v 15:40 předseda SP Petr Kroupa a upozornil, že další schůze se uskuteční maximálně do dvou měsíců od konání této schůze.

Zapsal: Lukáš Vejmelka
Ověřovatel zápisu: Leoš Tejkl
Ověřovatel zápisu: Monika Častová
Fotografie ke článku: Zápis ze třetí schůze Studentského parlamentu
Schůze. Studentský parlament je poradní orgán školy.
Autor: NŠ/ Petr Kroupa

1 komentář k "Zápis ze třetí schůze Studentského parlamentu"

kometa (bez ověření) se projevil(a) dne 7 Prosinec, 2011 - 18:54:

juj, máte to vymakaný! :D

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.